به پرداخت بانک ملت - شبکه کارینو
دریافت فایل PDF برنامه ها
درخواست کارت طلایی تخفیف دار کارینو
تئاترهای طرف قرارداد
مراکز سینمایی طرف قرارداد
مراکز استخر و سونای طرف قرارداد
مراکز تفریحی ورزشی طرف قرارداد
مراکز فروشگاهی طرف قرارداد
مراکز پزشکی طرف قراداد
مراکز خدماتی طرف قرارداد
مراکز آموزشی طرف قرارداد
لیست رابطین شبکه کارینو
اخبار شبکه کارینو